Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025

UCHWAŁA NR XXIII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,ostatnia zmiana: poz. 2150 i z 2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński