Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/195/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo

UCHWAŁA NR XXIII/195/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, oznaczonej nr działki 133/4 o pow. 0,0731 ha, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 133/4 o pow. 0,0731 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest planu miejscowego.
Natomiast w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino” działka nr 133/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Wobec powyższego dla działki ustalone zostały decyzją nr 26/2016 z dnia 8.04.2016r. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 133/4, na cel ustalony w decyzji  o warunkach zabudowy.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2016.

Sporządziła:
J. Woldańska