Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXIII/199/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,  poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1189,  poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r., poz. 195), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy Gryfino:
       1) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie,
       2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

  1. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 polega na włączeniu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W wyniku połączenia Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie ulega likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa.

§ 2. Pracownicy jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy  w Gryfinie z dniem 1 lipca 2016 r. stają się pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z dniem 1 lipca 2016 r. staje się mieniem jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

  1. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie przejmie z dniem 1 lipca 2016 r. jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
  2. Plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie staje się planem finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
  3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Gryfino.

§ 4. Nadaje się statut określający zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Połączenie dwóch jednostek budżetowych Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w jedną jednostkę tj. Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Gryfinie przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania środkami finansowymi w ramach jednego budżetu. Ponadto dzięki połączeniu obu jednostek jeden podmiot będzie realizował zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.