Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXIII/200/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176), uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest tworzenie wszelkich niezbędnych warunków dla rozwoju sportu, w tym m.in. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej. W związku z powyższym po poddaniu analizie istniejącej bazy obiektów sportowych, jak również ich dostępności celem organizacji dużych imprez sportowych, pojawia się rzeczywiste zapotrzebowanie na utworzenie pełnowymiarowego obiektu sportowego. Budowa hali sportowo-widowiskowej odpowiada zapotrzebowaniu społeczności lokalnej Gminy Gryfino w tym m.in. mieszkańcom gminy, klubom sportowym i użytkownikom szkół.
Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 120.38.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. powołał zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu wybudowanie hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie.

Sporządziła:
Joanna Owczarek