Sesja nr XXIII

UCHWAŁA Nr XXIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo

UCHWAŁA Nr XXIII/194/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę „ul. Orzechowa” drogom oznaczonym numerami działek, 296 i 265 położonym w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino.

§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg o numerach ewidencyjnych: 296 i 265 położonych w obrębie Daleszewo, którym z uwagi na realizowaną w tym rejonie zabudowę zagrodową, niezbędnym jest nadanie nazwy ulicy.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, w rejonie położenia ww. dróg, obowiązuje zapis: teren upraw polowych, drogi dojazdowe do nieruchomości z zabudową zagrodową.
Zarządzeniem 0050.47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 kwietnia 2016 r, w terminie od dnia 04.04.2016 r. do dnia 30.04.2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wśród mieszkańców wsi Daleszewo, w sprawie nadania nazwy ulicy drogom gminnym. Propozycje nazwy ul. „Orzechowa” mieszkańcy złożyli w formie ankiet.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk