Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5

UCHWAŁA NR XXIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 4 i art.43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774, poz.1777;  z 2016 r. poz.65) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie, jako trwałemu zarządcy, na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino, zabudowanej, oznaczonej numerem działki 4/5 położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, obejmującej grunt o pow.około 0,50 ha, budynek przykortowy GEM i korty tenisowe wraz  z towarzyszącą infrastrukturą, z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Wpłynął wniosek firmy: Budowa Obiektów Sportowych Tomasz Kuligowski Babinek 3 w sprawie możliwości wydzierżawienia na okres minimum 10 lat z możliwością przedłużenia dzierżawy kortów tenisowych wraz z budynkiem przykortowym. Firma zadeklarowała wykonanie kapitalnego remontu budynku wraz z renowacją wszystkich kortów oraz dokonanie zmian zmierzających do poprawy estetyki obiektów. Do roku 2018 firma deklaruje wybudowanie na dwóch istniejących kortach hal lukowych czyli kortów krytych.
Wydzierżawienie kortów to szansa na poprawę estetyki tego terenu oraz umożliwienie większej liczbie osób skorzystania z tej formy uprawiania kultury fizycznej, przedłużonej o okres zimowy po wybudowaniu hal lukowych.
Dochody uzyskane z dzierżawy zasilą budżet Gminy.
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały.

Sporządził:
Dyrektor OSiR Eugeniusz Kuduk