Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/198/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXIII/198/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10b ust 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”, zwaną dalej „Centrum”.

 1. Centrum jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Siedzibą Centrum jest miejscowość Gryfino.
 3. Centrum jest jednostką budżetową.

§ 2. Z dniem 30 czerwca 2016 r. likwiduje się Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie, zwany dalej Zakładem.

§ 3. 1. Centrum zostaje utworzone na bazie zlikwidowanego Zakładu.

 1. Z dniem utworzenia Centrum:
  1. środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu Zakładu, stają się środkami trwałymi i mieniem ruchomym Centrum,
  2. pracownicy Zakładu, stają się pracownikami Centrum, na warunkach zatrudnienia jakie posiadali w Zakładzie.
 2. Należności i zobowiązania Zakładu stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum.
 3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Zakładu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Gryfino.
 4. Plan finansowy Zakładu staje się planem finansowym Centrum.

§ 4. Wykaz jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum zawarty jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Centrum nadaje się statut, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XVII/176/95 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Gryfinie oraz uchwałę Nr LII/632/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045). Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie, który do tej pory prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), będzie nadal ją prowadził na podstawie znowelizowanych przepisów. Jednocześnie dokonano rozszerzenia katalogu obsługiwanych jednostek organizacyjnych. Zakres obsługi wspólnej nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.