Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/228/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXV/228/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 sierpnia 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.1541 i Nr 95, poz. 1654), w następujący sposób:

  1. w § 2 uchyla się zapis: „ • XXXIII/258/93 z dn. 5 stycznia 1993r.”
  2. w wykazie budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino, stanowiącym załącznik do uchwały, uchyla się zapis: „ 39. Szczecińska 52 ”

§ 2. Uchyla się uchwałę NR XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Nadzoru i Kontroli, dnia 6 lipca 2016 r. wszczął postępowanie nadzorcze w odniesieniu do uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego P-1.4131.162.2016.AB z dnia 8 lipca 2016 r.
Zmieniana uchwała Nr X/94/07, została uznana przez Radę Miejską w Gryfinie za akt prawa miejscowego i opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90 pod poz.1541.
W związku z ww zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego, celem dostosowania uchwały do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz ponownego podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec