Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXV/229/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino dodaje się w § 2 ustępy 3 – 6 w brzmieniu:

„3. Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie XML.

5. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), a następnie z zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 roku poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 roku poz. 1114 ze zm.).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego warunki oraz tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dnia 30 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę którą określony został wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z czym należy podjąć czynności umożliwiające właścicielom nieruchomości składanie deklaracji w formie elektronicznej.

Sporządziła
Iwona Szymańska - Ciepłucha