Sesja nr XXV

UCHWAŁA Nr XXV/227/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie

UCHWAŁA Nr XXV/227/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 sierpnia 2016 r.


w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadaje się nazwę rondu, usytuowanemu w działce gminnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 271 obręb 3 m. Gryfino, u zbiegu ulic: Żołnierzy Wyklętych, Kościelnej, Adama Rapackiego, Sportowej i Ks. Jerzego Popiełuszki – im „Powstańców Warszawskich”.

§ 2. Usytuowanie ronda stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem drogi o numerze ewidencyjnym 271, (położonej w obrębie 3 m. Gryfino) - ul. Żołnierzy Wyklętych, na której w końcowej jej części u zbiegu ulic: Kościelnej, Adama Rapackiego, Sportowej, i Ks. Jerzego Popiełuszki usytuowane jest rondo.
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, jest to teren komunikacji drogi publicznej G3-52/1.KD.Z.
Zarządzeniem Nr 0050/74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 czerwca 2016 r, zostały przeprowadzone w dniach od 01 do 30 czerwca 2016 r. konsultacje społeczne wśród mieszkańców gminy Gryfino, w sprawie nadania rondu, proponowanej nazwy im. „Powstańców Warszawskich”
Powyższa nazwa została zaproponowana przez działaczy gryfińskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej z poparciem 629 osób.
W terminie przeznaczonym na konsultacje, nie zaproponowano żadnej innej nazwy.
Protokół sporządzony z przebiegu przeprowadzonych konsultacji, zgodnie z regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - rozdział 3 § 11. pkt. 2 uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. 2014 r. poz. 3457), został podany do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk