Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/273/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

UCHWAŁA NR XXX/273/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz.446, poz. 1579) oraz art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774, poz.1777; z 2016 r. poz.65, poz. 1250, poz.1271, poz. 1579) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, na okres 30 lat z Fliegel Textilservice Warszawa Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą  w Warszawie, umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 611/17 o powierzchni około 1.2700 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością zabudowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej obecnie numerem działki 611/17 o powierzchni ogólnej 2,5393 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, zlokalizowanej na terenie byłego sanatorium.
Dla terenu nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr X/90/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 112, poz. 2006 ). Zgodnie z planem działka nr 611/17 przeznaczona jest pod zabudowę usługową z dopuszczeniem rodzajów przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (symbol PN-58.U.90).
Część nieruchomości (grunt i jeden pawilon) aktualnie znajduje się, na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy (umowy wygasają w dniu 31.03.2017 r.), w użytkowaniu Spółki z o.o Sp.K. Fliegel Textilservice w Warszawie i wykorzystywana jest na potrzeby Oddziału w Nowym Czarnowie.
W związku ze stałym rozwojem oraz dążeniem do tworzenia nowych miejsc pracy Spółka planuje podjąć działania inwestycyjne na części przedmiotowej nieruchomości związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Działania te polegać będą między innymi na stworzeniu zaplecza socjalnego dla nowych pracowników zakładu w Nowym Czarnowie z wykorzystaniem istniejących budynków. Biorąc pod uwagę wartość projektowanych prac oraz uwzględniając możliwość realizacji innych zamierzeń a także konieczność zagwarantowania ciągłości inwestycji Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie części nieruchomości na okres 30 lat. Ze względu na projektowane inwestycje zasadne jest przeznaczenie do dzierżawy części działki zabudowanej nr 611/17  o powierzchni około 1.2700 ha.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 30 lat na wskazany cel przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy a tym samym zwiększenia zatrudnienia dla mieszkańców Gminy Gryfino, umożliwi Spółce realizację zadań i zagwarantuje uporządkowanie zdewastowanego obecnie terenu po byłym sanatorium.
Zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, jednak Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Sporządziła:
Krystyna Lamperska