Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/276/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXX/276/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), która to nakłada na gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Efektywna współpraca samorządu z podmiotami III sektora, jest jednym z elementów pozwalających na skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, takich jak: rozwój społeczno-ekonomiczny gminy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Dążyć należy do tego, aby działania podejmowane przez samorząd i ww. podmioty były komplementarne i oparte na zasadach partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, suwerenności stron oraz uczciwej konkurencji.
Program ten ma na celu lepsze wykonywanie zadań na rzecz gminy poprzez możliwe jak największe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności  i efektywności działań związanych z wykonywaniem zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska