Sesja nr XXX

UCHWAŁA Nr XXX/269/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie

UCHWAŁA Nr XXX/269/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie: nadania nazwy rondu w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadaje się nazwę rondu, usytuowanemu w drodze powiatowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 380 obręb 4 m. Gryfino (ul. Armii Krajowej), u zbiegu ulic: 9 Maja i Henryka Sienkiewicza im „Księdza Jana Palicy”.

§ 2. Usytuowanie ronda stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE:

Mieszkańcy Gryfina za pośrednictwem kół i stowarzyszeń takich jak: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zachodniopomorski Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Polski Związek Niewidomych, Związek Sybiraków, Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, zwrócili się z wnioskiem w sprawie nadania rondu , usytuowanemu u zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza, 9 Maja i Armii Krajowej w Gryfinie imienia „Księdza Jana Palicy”.

Ksiądz Prałat Jan Palica był pierwszym proboszczem parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie po II wojnie światowej. Do Gryfina przybył z grupą pionierów z Kałusza w 1945 r. Jego praca na rzecz miasta i gminy Gryfino w zakresie religijnym, gospodarczym, społecznym i oświatowym w tym trudnym okresie w dziejach Polski wymagała dużej determinacji i odwagi, czego pierwszemu proboszczowi nigdy nie zabrakło.

Nazwa ronda będzie w pełni oddawała rzeczywistość historyczną. Będzie symbolem i pamiątką całej społeczności, która po wysiedleniu z ziem wschodnich, licznie zamieszkuje na terenie gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.

W związku z tym przedkładam projekt niniejszej uchwały.

 

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk