Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/268/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

UCHWAŁA NR XXX/268/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i poz. 1579), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011 r. Nr 112, poz. 2006, zmienionego Uchwałą nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 61.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dla wskazanego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011 r. Nr 112, poz. 2006, zmienionego uchwałą nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015r.. Przedmiotowy teren, zgodnie z obowiązującym mpzp, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi i garażami.
W związku z uwzględnieniem przez Rade Miejską w Gryfinie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 września 2016 r. złożonego przez pełnomocnika Pana Leopolda Kropiwnickiego, polegającego na przywróceniu funkcji obsługi produkcji gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych jako przedsięwzięć podstawowych dla działek nr 514/2 i nr 400 obręb Pniewo, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki.