Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/267/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

UCHWAŁA NR XXX/267/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013r. zmienionego Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30kwietnia 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. zwanej dalej „zmianą studium”.

§ 2. Zakres przestrzenny zmiany studium obejmuje obszar w obrębie Pniewo, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie, określony na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r. Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem dla terenu działek nr 514/2 i nr 400 w obrębie Pniewo, objętych niniejszą uchwałą, została przewidziana funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
W związku z uwzględnieniem przez Radę Miejską w Gryfinie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 września 2016 r. złożonego przez pełnomocnika Pana Leopolda Kropiwnickiego, polegającego na przywróceniu funkcji obsługi produkcji gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych jako przedsięwzięć podstawowych dla działek nr 514/2 i nr 400 obręb Pniewo, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Pniewo.