Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/277/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/277/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  12 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich § 1. ust.1 otrzymuje brzmienie: „Boiskiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.”

 1. W uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. W uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich § 1. ust.6 pkt. otrzymuje brzmienie:
  „6. Korzystającym z boiska zabrania się:
  1. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż właściwy do korzystania z boiska piłkarskiego np. rower, motorower, motocykl, quad, deskorolka, rolki itp.,
  2. wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  3. niszczenia obiektu, płyty boiska oraz urządzeń towarzyszących (wiaty, ławki itp.),
  4. palenia tytoniu, spożywania substancji psychoaktywnych,
  5. spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem sytuacji gdy zostało wydane zezwolenie na jednorazową sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym miejscu;
  6. zaśmiecania obiektu oraz rzucania przedmiotów na płytę boiska,
  7. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  8. wprowadzania zwierząt,
  9. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe oraz urządzenia towarzyszące (wiaty, ławki itp.)”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Zmiana w Uchwale Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich podyktowana została tym, że Gmina Gryfino wykonała dwa nowe boiska w miejscowościach Nowe Czarnowo i Mielenko Gryfińskie.
W związku z powyższym należało dodać je do wykazu boisk, na których obowiązuje „Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego”.

Sporządził:
Daniel Cieślak