Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/279/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia ”Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

UCHWAŁA NR XXX/279/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wprowadzenia” Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscach określonych w uchwale”

 1. Obiekty sportowo-rekreacyjne pełnią funkcje wypoczynkowe.

 2. Obiektami sportowo-rekreacyjnymi zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

 3. Obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony jest między innymi w boiska do piłki siatkowej, koszykówki, elementów siłowni zewnętrznych.

 4. Na obiektach zabrania się:

  1. niszczenia elementów urządzeń służących do uprawiania sportu oraz wszelkich innych elementów małej architektury;

  2. przebywania dzieci do lat 10 bez opieki osób dorosłych;

  3. jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem służb komunalnych, Straży Miejskiej oraz pojazdów uprzywilejowanych;

  4. palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;

  5. zaśmiecania terenu;

  6. spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem sytuacji gdy zostało wydane zezwolenie na jednorazową sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym miejscu;

  7. palenia tytoniu oraz używania środków psychoaktywnych;

  8. wprowadzania zwierząt;

  9. korzystania z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem;

  10. postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez jedną osobę bądź w odpowiedniej kolejności;

  11. wnoszenia i pozostawiania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych przedmiotów niebezpiecznych bądź takich, które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników obiektów;

  12. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone dla powszechnego użytku: szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia.

 5. Każda osoba znajdująca się na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na obiektach sportowo-rekreacyjnych.

§ 3. Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których obowiązuje Regulamin określa Załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także potrzebą skutecznej ochrony przed dewastacją znajdujących się tam urządzeń niezbędne staje się uregulowanie zasad korzystania z tychże obiektów. Postanawia się wprowadzić „Regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscach określonych w uchwale”. Regulamin zawiera zasady i tryb korzystania z przedmiotowych terenów oraz określa normy i zasady zachowania się na obiektach. Ułatwia jednocześnie służbom porządkowym właściwe reagowanie na zachowania niepożądane. Po wejściu w życie przedmiotowej uchwały, wszystkie place zabaw zostaną wyposażone w odpowiednio oznakowane tablice informacyjne.

Sporządził:
Daniel Cieślak