Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/271/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXX/271/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446,poz.1579) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r. poz.65, poz.1250, poz.1271, poz.1579) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu, położonego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 143 z obrębu ewidencyjnego nr 3 m. Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 10,10a,12,12a i 12b - klatka nr 10.
Budynek usytuowany jest na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 143 o powierzchni 0,1080 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00033305/4.
Na przedmiotowej działce znajduje się ponadto budynek o adresie – Sprzymierzonych nr 11.
Lokal w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 użytkowany był przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie na zasadzie umowy użyczenia. Na wniosek Komendy, umowa użyczenia została rozwiązana, w związku z jej przeniesieniem do nowej siedziby przy ul. Policyjnej nr 2 w Gryfinie.
Przedmiotowy lokal nie jest przedmiotem najmu (stanowi pustostan).
Działka nr 143, na której usytuowane są ww budynki, położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą nr V/64/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 marca 2007 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.
Przedmiotowy teren zgodnie z ustaleniami ww planu przeznaczony jest na funkcję podstawową - mieszkaniową wielorodzinną z usługami handlu, gastronomii i hotelarską oraz administracji publicznej, oznaczony symbolem – 1.9MW,U.
Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zasadą jest zbywanie nieruchomości w drodze przetargu. Natomiast w myśl art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości .
Dlatego też uzasadnionym jest przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotowy lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej , na której położony jest budynek wielorodzinny.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zwiększą dochody Gminy.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec