Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/275/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja"

UCHWAŁA NR XXX/275/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej  i Kołłątaja".

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), w związku z punktem  58 Regulaminu konkursu nr POIiS.2.5/3/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, działającego w imieniu Gminy Gryfino do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja"  w ramach ogłoszonego w trybie konkursowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jako Instytucji Wdrażającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej II Ochrony środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIiS.2.5/3/2016) oraz przyjęcia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

§ 2. Środki finansowe niezbędne na realizację planowanej inwestycji zostały zabezpieczone  w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2017 – 2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z zamiarem złożenia przez Gminę Gryfino wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja" w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru,  w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020.
Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POIiS.2.5/3/2016 jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia.
Niedostarczenie przedmiotowej uchwały jest niespełnieniem wymogów formalnych   i skutkuje odrzuceniem wniosku z dalszej oceny.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura