Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/270/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2

UCHWAŁA NR XXX/270/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz. 1579 ) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774, 1777; z 2016 r. poz. 65, poz.1250, poz.1271, poz. 1579 ) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 43/2 o powierzchni 0,0801 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Garbarska nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 43/2 o powierzchni 0,0801 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2. Nieruchomośc zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Dla terenu działki obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 1.
Przedmiotowy teren zgodnie z ustaleniami ww planu przeznaczony jest na funkcję podstawową - usługi komercyjne, oznaczony symbolem – 8.UC.
Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości sprzedawane są, poza wyjątkami wskazanymi przez ustawę w drodze przetargu, który zgodnie z art. 40 tej ustawy, może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny a przetarg pisemny - wybór najkorzystniejszej oferty.
W tym przypadku brak jest przesłanek do zastosowania formy przetargu ograniczonego, w związku z powyższym proponuję przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec