Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/287/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo

UCHWAŁA NR XXXI/287/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65, poz.1579) - uchwala się,  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, oznaczonej nr działki 241 o pow. 0,15 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 241 o pow. 0,15 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, posiadającej użytek gruntowy „dr”.
Przedmiotowa działka jest istotna do obsługi komunikacyjnej wyłącznie przyległych nieruchomości, oznaczonych nr 68/1, 69/5, 283/1 i 69/2, stanowiących własność osób fizycznych, położonych po obu stronach ww. drogi gminnej.
Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino” dla terenu działki nr 241 przewidziana została funkcja: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem usług.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami  w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Biorąc pod uwagę położenie i kształt działki oraz brak możliwości jej zagospodarowania przez Gminę, zasadne jest zbycie gruntu na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska