Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/291/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

UCHWAŁA NR XXXI/291/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej - dojazdowej, stanowiącej współwłasność prywatną, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3005/4, położonej w obrębie Radziszewo, nadaje się nazwę ulica „Krajobrazowa”.

§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości, położonej w obrębie Radziszewo, zwrócili się z wnioskiem o  ustalenie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego. Działka, na której posadowiony jest budynek, położona jest przy wydzielonej drodze wewnętrznej dojazdowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3005/4, która stanowi współwłasność i nie posiada nazwy ulicy.
Przed podjęciem przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymagana jest pisemna zgoda właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana – art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).
Wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na piśmie, gdzie w przeważającej liczbie proponowaną nazwą jest ulica „Krajobrazowa”.
Z uwagi na to, że droga będąca przedmiotem uchwały stanowi współwłasność prywatną, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zgodnie z art.18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk