Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/289/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44,46,48,50,52,54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

UCHWAŁA NR XXXI/289/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44,46,48,50,52,54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 34 ust. 1 pkt.3 , art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774, poz.1777; z 2016 r. poz.65, poz. 1250, poz.1271, poz.1579) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

  • lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 53,00 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44,46,48,50, 52,54 – klatka nr 48, pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy nr 48/2 o powierzchni 4,00 m2 oraz udziału 167/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/115 o ogólnej powierzchni 0,5326 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino,
  • lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 53,10 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44,46,48,50, 52,54 – klatka nr 52, pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy nr 52/10 o powierzchni 5,40 m2 oraz udziału 172/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/115 o ogólnej powierzchni 0,5326 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww lokali wraz z udziałem w prawie własności gruntu, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem lokali mieszkalnych nr 2 i 10, znajdujących się w budynku wielorodzinnym, położonym w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44,46,48,50.52 i 545 ( klatka nr 48 i 52).
Prawo przeniesienia własności lokali na rzecz Gminy Gryfino dokonane zostało aktem notarialnym Repertorium A 3030/2016 dnia 30 września 2016 r. przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Budynek wielorodzinny, w którym znajdują się przedmiotowe lokale usytuowany jest na działce nr 21/115 o powierzchni 0,5326 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony, a sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej.
W związku z zainteresowaniem najemców wykupem lokali, w celu ich sprzedaży konieczne jest podjecie przez Radę Miejską w Gryfinie stosownej uchwały.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec