Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/294/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXI/294/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne  na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 90 ust. 1, ust. 1a, ust. 2b i ust. 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156; Dz. U.  z 2016 r., poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) w związku z art. 1 pkt 69, pkt 77 oraz art. 33 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
 2. ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 3. podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przedszkoli publicznych przez Gminę Gryfino, zgodnie z art. 78b ust. 1 i 10 oraz art. 78c ust. 3 -5 ustawy;
 4. statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków – należy przez to rozumieć liczbę, o której mowa w art. 78c ust. 1 i 2 ustawy.

§ 2. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla:

 1. niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy;
 2. innych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy;
 3. zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej organem prowadzącym.

§ 3. 1. Dotacje dla niepublicznego przedszkola udziela się na każdego ucznia  w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3

 1. Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego udziela się na każdego ucznia  w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Dotacje na ucznia niepełnosprawnego udziela się w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino.
 3. Dotacja dla dziecka uczęszczającego na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju udziela się, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gryfino.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, określonego w § 2, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca informację miesięczną o liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, z tym, że informację za grudzień składa się w terminie do 5 grudnia. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Gmina Gryfino dokonuje w ciągu roku budżetowego aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków zgodnie z art. 78c w związku  z art. 89b ustawy.

§ 6. Gmina Gryfino ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

 1. podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy oraz jej aktualizacje;

 2. statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 78c ust. 1 i 2 – zgodnie z art. 89d ustawy oraz jej aktualizacje.

§ 7. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie dotacji po zakończeniu danego roku budżetowego w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub  w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Gryfino na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. Gminie Gryfino przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego.

 1. Kontrole przeprowadza upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W ramach kontroli osoby upoważnione mają prawo do:

  1. sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazanych  w informacji, o której mowa w § 4 ust. 3;

  2. sprawdzenia prawidłowości wykorzystania udzielonej z budżetu Gminy Gryfino dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

  3. Organ prowadzący niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne informacje oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 9. Traci moc uchwała XVI/132/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) wprowadza z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany przepisów prawnych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie nowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego dotowane przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka