Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/295/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

UCHWAŁA NR XXXI/295/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z boisk do piłki nożnej”:

 1. Boiskiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 2. Użytkownikami boiska mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boisko jest dostępne:
  1. na zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu gminy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
  2. dla wszystkich chętnych codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00 o ile w tym czasie nie odbywają się na nim zajęcia szkolne, pozalekcyjne, a także zajęcia i rozgrywki prowadzone przez kluby sportowe.
 4. Klub sportowy informuje miejscową społeczność w sposób zwyczajowo przyjęty  o terminach prowadzonych przez siebie zajęć i rozgrywek.
 5. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boiska w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 6. Korzystającym z boiska zabrania się:
  1. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż właściwy do korzystania z boiska piłkarskiego np. rower, motorower, motocykl, quad, deskorolka, rolki itp.,
  2. wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  3. niszczenia obiektu, płyty boiska oraz urządzeń towarzyszących (wiaty, ławki itp.),
  4. palenia tytoniu, spożywania substancji psychoaktywnych,
  5. spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem sytuacji gdy zostało wydane zezwolenie na jednorazową sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym miejscu,
  6. zaśmiecania obiektu oraz rzucania przedmiotów na płytę boiska,
  7. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  8. wprowadzania zwierząt,
  9. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe oraz urządzenia towarzyszące (wiaty, ławki itp.).
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, opiekun, instruktor, trener, animator sportu itp., a w przypadku indywidualnego korzystania z boiska przez dzieci i niepełnoletnią młodzież – rodzice bądź opiekunowie prawni.
 8. Korzystający z obiektu sportowego zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
 9. Korzystanie z całego obiektu jest bezpłatne.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach gminnych boisk piłkarskich.

§ 3. Wykaz boisk piłkarskich, na których obowiązuje Regulamin określa Załącznik do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/496/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXX/277/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Ze względu na zapisy rekomendowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, które dotyczą usunięcia treści uregulowanych w innych aktach prawnych należy dokonać ujednolicenia dotychczas obowiązujących przepisów regulaminu poprzez wprowadzenie nowej uchwały. W związku z tym traci moc uchwała Nr XLV/496/09 z dnia 12 listopada 2009 roku i uchyla się uchwałę Nr XXX/277/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Sporządził:
Daniel Cieślak