Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/285/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXI/285/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017.

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Gminy Gryfino przyjętego uchwałą Nr XXXIII/247/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2017 rok:

Miesiąc Tematyka sesji
styczeń
 1. Sprawozdanie z działalności komisji Rady i Rady Miejskiej w Gryfinie     w roku 2016
luty  
marzec
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i przedstawienie potrzeb zakresie pomocy społecznej na 2017 rok
 2. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
 3. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2016 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2016 r.
kwiecień
 1. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.
maj
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 2. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego Laguna
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
czerwiec
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
lipiec
 1. Przerwa urlopowa
sierpień
 1. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
wrzesień
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
październik
 1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2017 r.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok     szkolny 2016/2017
listopad
 1. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego.
 2. Budżet obywatelski – sprawozdanie z realizacji.
grudzień
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2018 r.
 2. Przyjęcie planów pracy komisji Rady na 2018 r.

§ 2. Sesje zwyczajne odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin sesji może ulec zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Uzasadnienie

Zgodnie z § 45 ust. 1  Statutu Gminy Gryfino Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalanym na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem. Plan pracy obejmuje w szczególności te zagadnienia, które wiążą się z działalnością jednostek organizacyjnych gminy i spółek komunalnych, te, których rozpatrzenie nakazują przepisy poszczególnych ustaw oraz te, co do których radni wyrazili wolę wprowadzenia ich do planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017.

Sporządziła:
Alicja Kowalska