Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/286/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/286/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 35 ust.1 Statutu Gminy Gryfino przyjętego uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.4206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady na rok 2017:

  1. Rewizyjnej – załącznik nr 1.
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – załącznik nr 2.
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – załącznik nr 3.
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W celu prawidłowej realizacji zadań przez komisje Rady Miejskiej w Gryfinie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Gryfino, konieczne jest zatwierdzenie planów pracy komisji Rady. Poszczególne komisje opracowują swoje plany pracy na następny rok, przedkładając je do akceptacji Radzie Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska