Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/290/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

UCHWAŁA NR XXXI/290/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579), art. 70 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65, 1250, 1271, 1579) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/620/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  10 października 2002 r., w sprawie ustalenia oprocentowania niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo wałsności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2002 r., podjęta została uchwała Nr XLIX/620/02 w sprawie ustalenia oprocentowania niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podlegała oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Uchwałą oprocentowanie to pomniejszono o jeden punkt procentowy.
Celem uchwały było stworzenie osobom uprawnionym, korzystnych warunków nabycia nieruchomości, ponieważ stopa redyskonta obowiązująca na dzień podjęcia uchwały wynosiła 7,75 %.
Obecnie stopa ta wynosi 1,75 %.
W związku z powyższym utrzymanie oprocentowania na poziomie niższym o 1 punkt, jest nieuzasadnione.
Ponadto przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy dot. przekształcenia, na dzień dzisiejszy już nie obowiązują.

Sporządziła:
Ż. Snoch