Sesja nr XXXI

UCHWAŁA Nr XXX/284/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025

UCHWAŁA Nr XXX/284/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek  organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk