Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/288/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica

UCHWAŁA NR XXXI/288/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65, poz.1579) - uchwala się,  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, oznaczonej nr działki 62/8 o pow. 0,0096 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 62/8 o pow. 0,0096 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, posiadającej użytek gruntowy „RV”.
Przedmiotowa nieruchomość jest wąskim paskiem gruntu, stanowiącym dojazd wyłącznie do działki nr 61/1, której właściciel wystąpił z wnioskiem o nabycie terenu gminnego.
Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino” działki nr 61/1 i 62/8 położone są w strefie oznaczonej symbolem 14MU, posiadającej następujące ustalenia: strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami  w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu, kształt działki, niewielką powierzchnię oraz brak możliwości jej zagospodarowania przez Gminę, zasadne jest zbycie gruntu na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1849439 bajtów]