Sesja nr XXXI

UCHWAŁA Nr XXXI/296/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr XXXI/296/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2100; z 2016 r. poz. 422, poz. 586, poz. 903, poz. 1020), w związku  z wnioskiem Nadleśnictwa Gryfino znak: Z.0602.1.2016 z dnia 21.12.2016r. o uznanie lasów za ochronne, uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie opiniuje pozytywnie uznanie za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

  • z zastrzeżeniem wyłączenia z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 oddziału 66 (pododdziału c,d,f,h).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Przepis art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2100; z 2016 r. poz. 422, poz. 586, poz. 903, poz. 1020) stanowi, iż Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy –  w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie.
W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń. W związku  z tym, iż pismem z dnia 21 grudnia 2016r. znak: Z.0602.1.2016 Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino wystąpił do Rady Miejskiej w Gryfinie z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, istnieje potrzeba wyrażenia takiej opinii przez Radę Miejską  w Gryfinie. Zgodnie z wnioskiem Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino wnioskowane lasy stanowią cenne fragmenty rodzimej przyrody, jak również ostoje zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz pełnią funkcje wodochronne. Do wniosku dołączono mapy oraz dwa załączniki tabelaryczne zawierające wykazy oddziałów i pododdziałów leśnych wnioskowanych o uznanie za ochronne. W ramach weryfikacji zgodności z dokumentami planistycznymi Gminy Gryfino zgodnie z opinią Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji znak: BMP-PP. 6724.2.93.2016.je z dnia 21 grudnia 2016r. stwierdzono, iż projekt nie koliduje z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r. z późniejszymi zmianami. Ponadto nie koliduje z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem kolizji z ustaleniami planu miejscowego, w granicach którego znajduje się oddział nr 66 pododdział c, d, f, h. Dla wskazanego obszaru obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń II zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012r.). Zgodnie z planem część oddziału nr 66 pododdz. c, d, f, h przeznaczona jest pod zabudowę turystyczno - rekreacyjną, tereny usługowe związane z ośrodkiem turystyczno - rekreacyjnym oraz tereny sportowo - rekreacyjne. Przedłożony projekt nie uwzględnia opisanych w planie funkcji terenu.
Wobec powyższego zasadnym jest wydanie przez Radę Miejską w Gryfinie pozytywnej opinii do wniosku Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z zastrzeżeniem wyłączenia z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 oddziału 66 (pododdziału c,d,f,h).

Sporządziła:
Janina Major