Sesja nr XXXI

UCHWAŁA Nr XXXI/283/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/283/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 134.188.201,82 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 130.873.201,82 zł,
 2. dochody majątkowe - 3.315.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 128.749.921,91 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 119.623.883,81 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9.126.038,10 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.438.279,91 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

 1. przychody - 1.969.120,09 zł,
 2. rozchody - 7.407.400,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 1.000.000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 1.586.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 336.000,00 zł,
  2. modernizację majątku gminnego - 500.000,00 zł,
  3. realizację budżetu obywatelskiego - 750.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 3. zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 4. zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 5. zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 550.492,68 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 550.492,68 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Ustala się wydatki w kwocie 614.971,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 39.360,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w kwotach:

 1. przychody - 8.257.635,00 zł,
 2. koszty - 8.257.375,00 zł.

§ 10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 10, do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 3.850.000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie 84.300,00 zł,
  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie 730.000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 1.349.000,00 zł,
  2. podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.292.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza:

 1. do dokonywania zmian w planie wydatków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,
   - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 4. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk