Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948: z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260: z 2017 r. poz. 820) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler
U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 49,14 m2, znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego nr 115 w Gryfinie oraz udział 27/10000 części w nieruchomości wspólnej, uchwałą Nr XXXIII/311/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r., przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości lokalowej ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec