Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczonej nr działki 230/15 o powierzchni 0,1615 ha (KW SZ1Y/00012409/0), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 1738/2017 z dnia 12.05.2017 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej-Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywana działka została nabyta przez sprzedających w 1983 r. od Skarbu Państwa.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 1738/2017 z dn. 12.05.2017 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 230/15 o pow. 0,1615 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, za cenę 232.000,00 zł, pod warunkiem,  że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Biorąc pod uwagę podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska