Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 stycznia 2017 r.


w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) w związku z Uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, zgodnie z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gryfino – 134.188.201,82 zł (załączniki od Nr 1 do Nr 20)
2. Wydatki budżetu Gminy Gryfino   – 128.749.921,91 zł (załączniki od Nr 1 do Nr 20).

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 20, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.

2.Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zmianami).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda