Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 kwietnia 2017 r.


w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 21 i § 22 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/86/15  z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 3259) zmienionej Uchwałą nr XXIV/219/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2016 r. poz. 3067) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 25 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino zmieniona Uchwałą nr XXIV/219/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wyznaczenia terminów i zakresu przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. Zgodnie z tym zapisem w sezonie wiosennym powinna zostać przeprowadzona akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia realizacji zarządzenia.

Sporządziła:
Natalia Szatanik