Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025.

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn