Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin pracy ustalający organizację wewnętrznego porządku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do zapoznania się z Regulaminem pracy i stosowania postanowień w nim zawartych.

§ 3. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Tracą moc zarządzenia: Nr 0152-32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i Nr 120.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracownikom w sposób określony w § 3.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły szereg zmian w obowiązujących przepisach prawnych. W związku z powyższym należało wprowadzić nowy, dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziły:

Beata Ludwiczak,
Anna Wójciak,
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska.