Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.68.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.68.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 120.17.2013 z dnia 21 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.24.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. wprowadza się zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zarządzenie Nr 120.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2012 r. zostało wprowadzone w 2012 r. Od tego czasu nie dokonywano aktualizacji stawek w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji wyżej wymienionego zarządzenia.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska