Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista - plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania Przestrzennego.

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista - plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania Przestrzennego.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista – plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania Przestrzennego w składzie:

  • Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji,
  • Joanna Ekiert - Członek Komisji,
  • Mariusz Tarka - Członek Komisji,
  • Janina Major - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi  w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze specjalista - plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania Przestrzennego należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska