Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 23 marca (czwartek) 2017 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  • przyjęcie protokołu nr nr 30/17

 2. Spotkanie z przedstawicielami zespołu do spraw osób niepełnosprawnych.

 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2016 rok – DRUK NR 1/XXXIV

 4. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 roku – DRUK NR 2/XXXIV

 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. – DRUK NR 3/XXXIV

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIV

 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – DRUK NR 5/XXXIV

  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej – DRUK NR 6/XXXIV

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXIV

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIV

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 9/XXXIV

  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej – DRUK NR 10/XXXIV

  7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 11/XXXIV

  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – DRUK NR 12/XXXIV

  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – DRUK NR 13/XXXIV

  10. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku” – DRUK NR 14/XXXIV

  11. uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 15/XXXIV

  12. uchylenia Uchwały Nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 16/XXXIV

  13. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK NR 17/XXXIV

  14. dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 18/XXXIV

  15. partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków funduszy europejskich – DRUK NR 19/XXXIV

  16. określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – DRUK NR 20/XXXIV

  17. ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 21/XXXIV

  18. wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 – DRUK NR 22/XXXIV

  19. zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie – DRUK NR 23/XXXIV

  20. nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 24/XXXIV

  21. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 25/XXXIV

  22. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 26/XXXIV

 8. Wolne wnioski i informacje.