Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/340/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXV/340/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 ) i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zmienionej uchwałą  nr XXXIX/336/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2013 r., uchwałą  nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą  nr XXXII/300/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w rozdziale III § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wprowadza się opłatę stałą za jeden miesiąc za świadczenia oddziałów żłobkowych w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2008; z 2016 r. poz. 1265).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych. W Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie znajdują się dwa oddziały żłobkowe.
Proponowana zmiana uwzględnia oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów żłobkowych funkcjonujących w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie.
Obniżenie opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych z 20% na 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje zmniejszenie opłat z tego tytułu dla rodziców 50 dzieci uczęszczających do oddziałów żłobkowych Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie w wysokości ogółem:
za styczeń 2017 r.                                    3.550,00 zł,
za luty – czerwiec oraz sierpień 2017 r.     3.840,00 zł x 6 m-cy = 23.040,00 zł,
razem:                                                    26.592,00 zł.
Powyższe oszacowanie uwzględnia 20% zniżkę dla 10 dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów żłobkowych Przedszkola Nr 2 w Gryfinie.

Sporządziła:
Marta Karpicka