Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXV/328/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96; Dz. U. z 2003 r., Nr 146, poz. 1416; Dz. U. z 2004 r., Nr 66, poz. 606; Dz. U. z 2005 r., Nr 10, poz. 75; Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 222) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. Przedszkolu Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie nadaje się nazwę „Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai  w Gryfinie”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dyrektor Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie pismem z dnia 30.01.2017 r. zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o uwzględnienie w nazwie przedszkola określenia „z Oddziałami Integracyjnymi”, aby pełna nazwa przedszkola brzmiała:

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie.

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie jest przedszkolem ogólnodostępnym, w którym realizują wychowanie przedszkolne również dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
Obecnie w przedszkolu funkcjonuje pięć grup przedszkolnych, w tym cztery integracyjne.
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), w przypadku przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi nazwa przedszkola zawiera określenie „Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi”. W związku z tym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Marta Karpicka