Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/329/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR XXXV/329/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Gryfino klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz trzyletnim liceum ogólnokształcącym na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

  1. Określa się granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie włącza się do trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego z siedzibą przy ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino.

§ 4. Zakończenie działalności Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, które zostanie włączone do trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego prowadzonego przez Gminę Gryfino nastąpi z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie, zgodnie z art. 206 ust. 1 tej ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe,  a następnie przekazuje tę uchwałę do zaopiniowania właściwemu kuratorowi oświaty. Uchwała ta podlega również zaopiniowaniu przez związki zawodowe. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego i nie przysługuje na nią zażalenie. W drugim etapie, zgodnie z art. 210 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, rada gminy do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z uwzględnieniem stanowiska właściwego kuratora oświaty.
W dniu 23 lutego 2017 r. Rada Miejską w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXXIII/306/17  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego. Następnie przedmiotowa uchwała została przekazana do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz odpowiednim związkom zawodowym.
Koło Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gryfinie, Komisja Międzyzakładowa Wolnego Związku Zawodowego Solidarność – Oświata w Gryfinie oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Gryfinie pozytywnie zaopiniowali uchwałę nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 23 lutego 2017 r.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty w dniu 15 marca 2017 r. wydał warunkową opinię  w sprawie uchwały nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r., wskazując, że w uchwale, o której mowa w art. 210 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) należy wprowadzić zapisy poprzez określenie wprowadzanych zmian w myśl art. 191 i art. 195 tej ustawy. Jednocześnie Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził opinię, że Gmina Gryfino, zmieniając obwody dla ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina oraz zachowując istniejące granice obwodów dla ośmioletnich szkół podstawowych  w Gardnie, Chwarstnicy, Radziszewie i Żabnicy, zapewni możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 117 i 118 wyżej cytowanej ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W związku z tym, z mocy prawa, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, Szkoła Podstawowa Nr 2  w Gryfinie, Szkoła Podstawowa w Radziszewie oraz Szkoła Podstawowa w Żabnicy z dniem  1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
W myśl art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się I klasę,  a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Natomiast, zgodnie z art. 191 tej ustawy z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z tym Zespół Szkół w Gryfinie, Zespół Szkół w Chwastnicy oraz Zespół Szkół w Gardnie stają się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów. Obwody klas dotychczasowych gimnazjów nie zostaną zmienione do czasu ich wygaszenia z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 193 wyżej cytowanej ustawy zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 3 tej ustawy w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, wchodzące obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Gryfinie, pozostanie włączone do trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.
Przedkładana uchwała zawiera powyższe regulacje, uwzględniając zmiany wskazane  w opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu uwzględni w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, przyjmuje się ze uchwała uzyskała pozytywna opinię kuratora oświaty.
Zmiana obwodów dla ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina i zachowanie istniejących granic obwodów dla ośmioletnich szkół podstawowych w Gardnie, Chwarstnicy, Radziszewie i Żabnicy oraz zachowanie obwodów dotychczasowych gimnazjów dla klas gimnazjalnych prowadzonych w odpowiednich szkołach zapewnieni możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy Gryfino zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nowe obwody mają zastosowanie dla rekrutacji do klas I szkół podstawowych od roku szkolnego 2017/2018.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska