Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXV/339/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka  w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579, poz. 1948) oraz na podstawie art. 58 ust.  1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się opłatę stałą za jeden miesiąc za usługi świadczone przez żłobek, zwaną dalej opłatą stałą, w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia określonego  w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008; z 2016 r. poz. 1265).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę ustala rada gminy  w drodze uchwały.
W związku z przyznaniem Gminie Gryfino dofinansowania w ramach konkursu „Maluch plus” 2017, proponuje się ustalić wysokość opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych na 16 % (tj. 320 zł miesięcznie) minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponowana zmiana uwzględnia oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
Obniżenie opłaty stałej za pobyt w żłobku z 20% na 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje zmniejszenie opłat z tego tytułu dla rodziców wychowanków uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Przy uwzględnieniu liczby wychowanków na koniec lutego 2017 r. , obniżenie opłaty stałej wyniesie ogółem:

za styczeń 2017 r.                                                   7.588,00 zł
za luty – czerwiec oraz sierpień – grudzień 2017 r.   7.328 zł x 10 m-cy = 73.280,00 zł
razem:                                                                   80.868,00 zł

Powyższe oszacowanie uwzględnia 20% zniżkę dla 22 dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino lub Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
W roku 2017 należy wykonać przy Żłobku Miejskim w Gryfinie prace w następującym zakresie:
1) montaż placu zabaw;
2) budowa rampy dla niepełnosprawnych dzieci.
Szacunkowy koszt przedmiotowych inwestycji wyniesie 110.000,00 zł.

Sporządziła:
Marta Karpicka