Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/318/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XXXV/318/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym
nr 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 163/6 o pow. 0,1320 ha, pod obsługę komunikacji – parking lub zespół garaży podziemnych (G5-55.KS/ZI.41).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, uchwalonego Uchwałą nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. działka gminna nr 163/6, położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G5-55.KS/ZI.41 posiadającym zapis – teren przeznaczony pod obsługę komunikacji – parking lub zespół garaży podziemnych. Obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej na dachu obiektu podziemnego.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć działkę do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2017.

Sporządziła:
J. Woldańska