Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

UCHWAŁA NR XXXV/334/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli:

 1. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie
  ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino;
 2. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie
  ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino;
 3. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
  ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino;
 4. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
  ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino;
 5. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
  ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino.

§ 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
  ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;
 2. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
  ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino;
 3. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino;
 4. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino;
 5. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
  Radziszewo, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino;
 6. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy
  Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/287/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W myśl z art. 31 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków spełniania przez dzieci w wieku 6 lat obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz przez dzieci w wieku 3-5 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy. W uchwale nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego w § 5 przedstawiono projekt zmiany treść § 2 uchwały nr XXXIII/287/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego w części dotyczącej zmian w sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, tj. zostały spełnione wymogi art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dotyczące uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności sieci z warunkami określonymi w art. 32 ust 3 tej ustawy.
Od roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie nie będą prowadzone oddziały przedszkolne. W związku  z przekształceniem tej szkoły z sześcioletniej w ośmioletnią szkołę podstawową dalsze prowadzenie oddziałów przedszkolnych wiązałoby się z trudnościami organizacyjnymi  o charakterze lokalowym.
Planowana sieć przedszkoli uzupełniona o oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych powinna zabezpieczyć potrzeby mieszkańców gminy Gryfino w zakresie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska