Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

UCHWAŁA NR  XXXV/331/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów dla potrzeb rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. kandydat jest osobą niepełnosprawną (dot. szkoły z oddziałami integracyjnymi) 20 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 4 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać do tej samej szkoły podstawowej w roku szkolnym, na który składany jest wniosek 4 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. rodzeństwo kandydata lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami niepełnosprawnymi 3 orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
5. rodzice/opiekunowie prawni  kandydata pracują w pobliżu danej szkoły podstawowej 3 zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez osoby upoważnione
6. wielodzietność rodziny kandydata 2 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

§  2.  Kryteria, o których mowa w § 1 brane są pod uwagę podczas rekrutacji, jeżeli po przyjęciu na podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Rada gminy ustala kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły uchwalona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). W związku z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), który stanowi, że z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, oraz wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w zakresie rekrutacji do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 należy podjąć stosowną uchwałę określającą kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska