Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra

UCHWAŁA NR XXXV/343/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren Elektrowni Dolna Odra.

  1. Granice obszaru objętego planem przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra
Dla obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu stworzenie możliwości rozwoju Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie (w tym budowy nowego bloku), a w konsekwencji rozwoju gminy i regionu.
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino teren proponowany do sporządzenia planu miejscowego stanowi strefę rozwoju funkcji techniczno - produkcyjnej.
W obszarze ww. strefy studium ustala:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy techniczno- produkcyjnej obiektów elektrowni wraz z obiektami produkcji i przesyłu energii elektrycznej, zabudowy usługowej, komunikacji samochodowej,
b) utrzymanie funkcji składowisk popiołożużli powstałych w procesie technologicznym elektrowni,
c) rozwój terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej,
d) rozwój sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej,
e) przeznaczenie terenu pod budowę portu barkowego z możliwością lokalizacji infrastruktury towarzyszącej
2) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dostosowanie istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów techniczno-budowlanych,
b) wykorzystanie istniejących elementów sieci uzbrojenia technicznego, ich modernizację i rozbudowę dla podniesienia standardów prowadzenia działalności,
c) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej bez ograniczeń w wysokości wymienionych powyżej.
Na podstawie analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino stwierdzono, że przewidywane w planie miejscowym rozwiązania, będą zgodne z ustaleniami obowiązującego dokumentu.
Podkreślić należy, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.

Sporządziła:
Joanna Ekiert