Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017

UCHWAŁA NR XXXV/333/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017.

Na podstawie art.18 ust.1 w zw. z art.7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1870) i na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia  2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2252) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się jednostkę organizacyjną Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017.

§ 2. Gmina Gryfino wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017,  o dofinansowanie w wysokość do 50% wydatków kwalifikowanych.

§ 3. Gmina Gryfino zabezpieczy w swoim rocznym planie finansowym oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe na wkład własny niezbędny do realizacji zadania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017, Gmina Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zamierza aplikować o środki finansowe w maksymalnej wysokości jaką przeznacza Ministerstwo dla obiektów certyfikowanych tj. kwotę 1.500.000,00.
Długookresowym zamierzeniem Ministerstwa jest takie skoordynowanie procesów inwestycyjnych w samorządach aby w wiodącym na terenie powiatu ośrodku lekkoatletycznym powstał obiekt certyfikowany w pierwszej kolejności na terenie tych powiatów, w których identyfikowany jest odpowiednio wysoki poziom współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.
Gmina Gryfino spełnia te wymogi dzięki znaczącym sukcesom lekkoatletów w ostatnich latach:
Rok 2016 – VI miejsce w kraju we współzawodnictwie XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wrocław 2016
Rok 2017 – V miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Toruń 2017
Indywidualnie w ostatnich trzech latach nasi lekkoatleci na Mistrzostwach Polski zdobyli 12 medali.
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota nie mniejsza niż 3.000.000,00 jej wysokość zależna będzie od zakresu robót bieżącej sytuacji na rynku i złożonych ofert.

Sporządził
Eugeniusz Kuduk